# # # # # # # # #

Συμβουλευτική

 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων στο εξωτερικό, έχουν οργανωμένη οικονομική διεύθυνση. Το μεγαλύτερο ποσοστό εξ αυτών καλύπτει την ανάγκη της, μέσω της εξωτερικής συνεργασίας.
Στην Ελλάδα το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων, είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή ελεύθεροι επαγγελματίες. Ταυτοχρόνως το ιδιαίτερα πολύπλοκο ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον καθιστά αναγκαία την παρουσία του οικονομικού διευθυντή.
Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις δεν υπάρχει το σταθερό μέγεθος εργασιών για έναν εσωτερικό οικονομικό διευθυντή, ενώ σε άλλες το κόστος ενός μισθωτού οικονομικού διευθυντή είναι αδύνατο να καλυφθεί.
Αυτό το κενό καλύπτει η Γερούκης Συμβουλευτική Αναπτυξιακή.
Σε κάθε ανάγκη και πρόβλημα προσφέρουμε την λύση.
Ήρθε η ώρα οι ανάγκες να συναντηθούν με τις λύσεις.
Καλύπτουμε το έργο του οικονομικού διευθυντή με την εμπειρία εκατοντάδων έργων, σε διάφορους κλάδους δραστηριότητας, έχοντας αίσθηση των ευρύτερων οικονομικών εξελίξεων.
Εποπτεύουμε το λογιστήριο.
Οργανώνουμε το χρηματοοικονομικό Management.
Διαμορφώνουμε εργαλεία παρακολούθησης.
Συμμετέχουμε στο Risk Management και την στρατηγική.
Εποπτεύουμε την πιστοδοτική πολιτική, το κεφάλαιο κίνησης και το budget.
Συνεργαζόμαστε με τους ορκωτούς ελεγκτές.
Διαχειριζόμαστε τις σχέσης της επιχείρησης με τους τρίτους, πελάτες, προμηθευτές, τράπεζες.
Μαζί στο μέλλον αξιοποιώντας:

  • Εμπειρία 18 ετών
  • 30 εξειδικευμένοι συνεργάτες
  • Αξιοπιστία
  • Τεχνογνωσία
  • Ταχύτητα
  • Κατανόηση της ελληνικής πραγματικότητας