# # # # # # # # #

Αναπτυξιακός Νόμος

Σκοπός – Διάρκεια Καθεστώτος
Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος ανέρχεται σε 400.000.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 120.000.000 ευρώ που αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και τα 280.000.000 ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.
Οι επενδύσεις αφορούν τους τομείς :

 • Τουρισμού
 • Μεταποίησης
 • Ανθρώπινης Υγείας
 • Πολιτισμού
 • Πληροφορικής
 • Αθλητισμού
 • Κτηνοτροφίας
 • Πτηνοτροφίας
 • Αποθήκευσης

Όροι και προϋποθέσεις υπαγωγής
Η συμμετοχή του φορέα στο συνολικό επιλέξιμο κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) αυτού δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή.
Ο ενδιαφερόμενος φορέας για να έχει την δυνατότητα επιλογής θα πρέπει να αποδείξει την δυνατότητά του να καλύψει την συμμετοχή του η οποία μπορεί να γίνει με:

 • Ιδιωτικά κεφάλαια ή/και
 • Εξωτερική χρηματοδότηση.

Ο ελάχιστος επιλέξιμο προϋπολογισμός θα πρέπει να είναι για:
α. Μεγάλες επιχειρήσεις 500.000 €.
β. Μεσαίες  επιχειρήσεις, 250.000 €.
γ.  Μικρές επιχειρήσεις 150.000 €.
δ. Πολύ Μικρές επιχειρήσεις, 100.000 €.
ε. ΚοινΣΕπ, Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, 50.000 €.
Επενδυτικό σχέδιο
Τα επενδυτικά σχέδια για να υπαχθούν στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης, θα πρέπει να είναι  αρχική επένδυσης και να έχει σαν αποτέλεσμα της επένδυσης μια από τις εξής μορφές:

 • Δημιουργία νέας μονάδας.
 • Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ
 • Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.
 • Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει και η οποία αγοράζεται από επενδυτή που δεν σχετίζεται με τον πωλητή και αποκλείει την απλή εξαγορά των μετοχών μιας επιχείρησης.

Δικαιούχοι υπαγόμενων επενδυτικών σχεδίων
Η Δικαιούχοι επενδυτικών σχεδίων είναι οι επιχειρήσεις που θα υποβάλουν πρόταση θα πρέπει να είναι εγκατεστημένες ή να έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια όταν θα γίνει έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:
α. ατομική επιχείρηση
β. εμπορική εταιρεία,
γ. συνεταιρισμός,
δ. ΚοινΣΕπ, Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις
ε. υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου,
στ. επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ,
ζ. δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους(με όρους).
Εάν η επιχείρηση είναι ατομική, τότε το μέγιστο επιτρεπόμενο επιλέξιμο ύψος επενδυτικού σχεδίου είναι οι 500.000 ευρώ. Για μεγαλύτερα επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να λάβει μια από τις άλλες επιτρεπόμενες νομικές μορφές.
Οι επιλέξιμες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου χωρίζονται σε:

 • Δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων.
 • Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων

Επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων
α. επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού όπως:

 • Κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων
 • Αγορά του συνόλου ή μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού κλειστής επιχείρησης (κτήρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός)
 • Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
 • Μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.
 • Οι δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων

β. επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού όπως:

 • Μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων.
 • Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.

γ. το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας
Δεν είναι επιλέξιμες οι εξής δαπάνες:
α. τα λειτουργικά έξοδα της επένδυσης,
β. η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων έως έξι (6) θέσεων,
γ. η αγορά επίπλων και σκευών γραφείου, εκτός αν αποτελούν μέρος του ξενοδοχειακού εξοπλισμού,
δ. η αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων.
ε. η εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο της αξίας μηχανημάτων και λοιπών παγίων στοιχείων.
στ. η ανέγερση ή επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων επί γηπέδου που δεν ανήκει κατά κυριότητα στο φορέα της επένδυσης, εκτός αν τούτο έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή έχει μισθωθεί για τον σκοπό αυτόν για δεκαπέντε (15) τουλάχιστον έτη από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής
Δεν επιτρέπεται η σώρευση  περιφερειακών ενισχύσεων  με τις εκτός περιφερειακών ενισχύσεων για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες.